Jak zdać egzamin?

 

Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie znajomości:
– przepisów ruchu drogowego;
– techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu;
– zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

 

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruch drogowego (3 pkt)
6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt)
4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 pkt)
12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:
6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt)
4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt)
2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 pkt) 

 

Ważne informacje dotyczące egzaminu
Czas trwania egzaminu: 25 minut. Cały test jest jednokrotnego wyboru.
Udzielenie odpowiedzi na zadanie polega na:
– wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej; na przeczytanie treści osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund,
– wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi,
– dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej wynosi 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Raz udzielona i zatwierdzona odpowiedź jest wiążąca, tzn. nie ma możliwości cofania się do poszczególnych pytań

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest:
1/ okazanie przez osobę egzaminowaną jednego z dokumentów potwierdzających jej tożsamość w postaci:
– dowodu osobistego, karty pobytu, paszportu;
2/ posiadanie przez osobę egzaminowaną odpowiedniej sprawności psychicznej i fizycznej, a w szczególności nieznajdowanie się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Przed rozpoczęciem egzaminu teoretycznego egzaminator:
1/ sprawdza tożsamość osób przystępujących do egzaminu;
2/ wyjaśnia szczegółowe zasady egzaminu, podając:
– zakres, formę i czas trwania egzaminu,
– kryteria oceny egzaminu,
– sposób udzielania odpowiedzi,
– informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod rygorem przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego;
– upewnia się o zrozumieniu zasad egzaminu.

 

Błędy przed przystąpieniem do egzaminu:

 • Brak dowodu osobistego
 • Nieodpowiednie obuwie u kobiet (wysokie obcasy, tzw. japonki itp.)
 • Brak okularów (zalecanych przez lekarza)

 

Egzamin teoretyczny po zdaniu jest ważny bez ograniczeń czasowych.

 

Egzamin praktyczny

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest:
1/ okazanie przez osobę egzaminowaną jednego z dokumentów potwierdzających jej tożsamość w postaci:
– dowodu osobistego, karty pobytu, paszportu;
2/ posiadanie przez osobę egzaminowaną odpowiedniej sprawności psychicznej i fizycznej, a w szczególności nieznajdowanie się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego egzaminator:
– sprawdza tożsamość osoby przystępującej do egzaminu;
– w przypadku uczestnictwa instruktora w egzaminie sprawdza jego tożsamość na podstawie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy;
– upewnia się o zrozumieniu zasad przeprowadzania tego egzaminu przez osobę egzaminowaną.

Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności:
– przygotowania pojazdu do jazdy, umiejętności sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy oraz umiejętności bezpiecznego panowania nad pojazdem, które wykonywane są na placu manewrowym ośrodka egzaminowania;
– wykonywania manewrów, które realizowane są na placu manewrowym ośrodka egzaminowania;
– jazdy w ruchu drogowym, które realizowane są na drogach publicznych.

 

I część egzaminu praktycznego – na placu manewrowym,

składająca się z 3 zadań:

 

Zadanie nr 1 na placu manewrowym:
Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy.

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić dwa wybrane losowo elementy z następujących:

1. poziom oleju w silniku,
2. poziom płynu chłodzącego,
3. poziom płynu hamulcowego,
4. poziom płynu w spryskiwaczach,
5. działanie sygnału dźwiękowego,
6. działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
7. działanie świateł mijania,
8. działanie świateł drogowych,
9. działanie świateł hamowania „STOP”,
10. działanie świateł cofania,
11. działanie świateł kierunkowskazów,
12. działanie świateł awaryjnych,
13. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych.

Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych od 1 do 5 oraz 1 element spośród elementów określonych od 6 do 13. W przypadku, gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym – losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego. Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.

– Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

– W przypadku dokonywania sprawdzenia działania świateł hamowania „STOP” lub działania świateł cofania – osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania tych świateł, tzn. osoba egzaminowana włącza światła, a egzaminator potwierdza ich działanie.

– Następnie osoba egzaminowana ma przygotować się do jazdy. Obejmuje to następujące czynności: właściwe ustawienie fotela, lusterka, zagłówków, zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

 

Lusterka i zagłówki powinny być ustawione w następujący sposób:
– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.

 

Pas bezpieczeństwa jest zapięty prawidłowo, gdy:
– nie jest skręcony,
– ma właściwy naciąg,
– jego część obojczykowa znajduje się możliwie blisko szyi, ale bezpośrednio się z nią nie styka.

 

Zadanie nr 2 na placu manewrowym
Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.

Najpierw trzeba upewnić się o możliwości jazdy, następnie:
– wykluczyć prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia,
– ocenić sytuację wokół pojazdu.

Kolejny etap to płynne ruszenie, które polega na:
– opuszczeniu dźwigni hamulca awaryjnego w przypadku, kiedy jest uruchomiony,
– łagodnym puszczeniu sprzęgła i zwiększeniu obrotów silnika.

Po ruszeniu następuje płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. W trakcie jazdy do tyłu należy obserwować tor jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania, tj. przez tylną szybę pojazdu i lusterka. Podczas wykonywania tego zadania nie wolno najeżdżać kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk. Nie dotyczy to linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu (czyli pozycja początkowa i końcowa).
Ponadto nie wolno najeżdżać oraz potrącać pachołków lub tyczek. Niewykonanie prawidłowo tego zadania skutkuje uzyskaniem wyniku negatywnego całego egzaminu praktycznego i przerwaniem tego egzaminu na placu manewrowym.

 

Zadanie nr 3 na placu manewrowym
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Pojazd powinien znajdować się wszystkimi kołami na wzniesieniu. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż o 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym jest panowanie nad pojazdem podczas wykonywania zadań na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że zachowanie osoby egzaminowanej nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zachowaniem osoby egzaminowanej świadczącym o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest:
– działanie mogące skutkować stworzeniem zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
– przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
– najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
– dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania: ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.

 

Błędy na placu manewrowym:

 • brak znajomości zasad egzaminowania
 • brak znajomości posługiwania się dźwignią wycieraczek: kursanci nie wiedzą, że po włączeniu spryskiwacza szyby przedniej, wycieraczki uruchamiają się na chwilę samoczynnie- chcąc je wyłączyć „wyrywają” z kolumny kierowniczej dźwignię wycieraczek
 • brak znajomości oświetlenia zewnętrznego:
  • szczególnie wtedy, gdy włączy się wszystkie światła jednocześnie, kursanci nie potrafią określić nazwy poszczególnych świateł
  • mylą nagminnie światła pozycyjne z postojowymi, używają nie kodeksowych określeń: „krótkie” i „długie”
  • zdecydowana większość szuka świateł mijania i drogowych z tyłu pojazdu
 • błędna technika pokonywania łuku na placu: kursanci liczą ile razy obrócić kołem kierownicy przy poszczególnych słupkach zamiast intuicyjnie kierować samochodem

 

II część egzaminu – jazda w ruchu drogowym

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym wynosi 40 minut. Egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie zadania i wynik egzaminu jest pozytywny.
Jeżeli osoba egzaminowana nie wykona prawidłowo zadania nr 1 lub nr 3 wtedy wynik całego egzaminu praktycznego jest negatywny ustalony już na placu manewrowym. Jednak w tym przypadku osoba egzaminowana może dalej kontynuować egzamin w ruchu drogowym (z tym ustalonym wcześniej wynikiem negatywnym całego egzaminu). W ruchu drogowym, jeżeli zostanie wykonany program egzaminacyjny – egzaminator nie może skrócić czasu trwania jazdy takiego egzaminu do 25 minut. Egzamin musi trwać minimum 40 minut.

 

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym:

1/ wjazd na drogę z obiektu przydrożnego,
2/ jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
– o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
– posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości,
– jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
3/ przejazd przez skrzyżowania:
– równorzędne,
– oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu z sygnalizacją świetlną, na których ruch odbywa się wokół wyspy (rondo),
– wjazd i zjazd,
– przejazd przez przejścia dla pieszych,

Jeden z następujących manewrów parkowania:

a/ prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator wskazując je osobie egzaminowanej;

b/ skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator wskazując je osobie egzaminowanej;

Po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

c/ równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy)

d/ wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator wskazując je osobie egzaminowanej;

– Długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około dwukrotności długości pojazdu egzaminacyjnego;

– W trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy;

– Po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

– W przypadku, kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika – w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik,

– W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru – dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania,

 

Parkowanie w mieście – błędy:

 • złe ustawienie początkowe do parkowania
 • zatrzymanie pojazdu w niewłaściwej odległości od linii końcowej pasa ruchu
 • nieznajomość korekt i zasad korzystania z nich
 • nie zapięcie pasa bezpieczeństwa, nie ustawienie fotela i lusterek
 • brak umiejętności odblokowywania kierownicy i hamulca awaryjnego
 • brak sygnalizowania zamiaru lub niewłaściwe sygnalizowanie zmiany pasa ruchu lub zmiany kierunku
 • błędna obserwacja pola widzenia w czasie wykonywania manewrów na placu lub obserwacja tylko w jednym lusterku
 • jazda bez używania pedału gazu, która powoduje częste gaśnięcie silnika samochodowego
 • złe ustawienie początkowe pojazdu przed wykonaniem poszczególnych manewrów, brak koordynacji używania sprzęgła, gazu, hamulca przy ruszaniu na wzniesieniu

 

Manewr zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej;

– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki, itp.);

– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego; miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

– przejazd przez torowisko tramwajowe (dotyczy miast z komunikacją tramwajową) i kolejowe (dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy położony w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania),

– przejazd przez tunel (dotyczy miast posiadających tunel położony w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania) oraz obok przystanku tramwajowego (dotyczy miast z komunikacją tramwajową) i autobusowego,

 

Wykonanie manewrów: wyprzedzania, omijania, wymijania,
zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu,
hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).

 

Pamiętaj! To czego się nauczysz na kursie prawa jazdy będzie decydowało o tym, jakim będziesz kierowcą. Nasza szkoła jazdy tym różni się od innych, że nie tylko uczy umiejętności, które są sprawdzane na egzaminie, ale przede wszystkim umiejętności przepisowego i bezpiecznego zachowania się na drodze.

Na kursie nasi wykładowcy zwracają uwagę na to, aby uczniowie dobrze zrozumieli przepisy. Dzięki temu w przyszłości unikniesz wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze, spowodowanych nieznajomością kodeksu drogowego.

Nie warto zapisać się do pierwszego napotkanego ośrodka, gdyż szkoła znajdująca się najbliżej Twojego domu lub przy Twojej szkole nie zawsze  jest najlepsza. Zanim zdecydujesz się na jakąś ofertę najpierw zadzwoń do kilku ośrodków i dowiedz się szczegółów. Dobrze jest też zapytać znajomych, którzy niedawno zdawali egzamin. Dowiedz się jakie wrażenie zrobił na nich ośrodek, w którym się uczyli. Zapytaj się też, czy ośrodek rzeczywiście zapewniał to, czym się reklamował.

 

Nie zawsze niższa cena kursu w rezultacie jest niższą ceną za uzyskanie prawa jazdy. Niedbale przygotowany kursant płaci za dodatkowe jazdy lub za kolejne niezdane egzaminy.

Jeżeli nie jesteś zadowolony/a z wybranego Ośrodka, poproś o wydanie wtórnika „karty przeprowadzonych zajęć” i możesz dokończyć kurs w naszym ośrodku:)